21-ம் நூற்றாண்டின் மிகப் பெரும் குற்றவியல் நிகழ்வாய் எது இருக்கக் / (அமையக்) கூடும்?! ஒரு பார்வை.

wp-image-1832197900.

பி.டி.எஃப் கின்னஸ் அஸான்ஜே-WA013 Document

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s